Авлигатай тэмцэх газраас судалгаа авлаа

ГЕГ-ын 2018-11-16ны өдрийн 01-1/5883 тоот албан бичгээр Авлигатай тэмцэх газраас 2019 оны мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн ажилтай холбоотойгоор нийтийн албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээдийн судалгааг нэгтгэн гаргах гэж байгаа тул хавсралтаар хүргүүлсэн маягтын дагуу холбогдох судалгааг 2018 оны 11 дүгээр сарын 27 ны өдөр гаргаж нийт 133 албан хаагч судалгаанд хамрагдаж цахим хэлбэрээр ГЕГ-ын ЭБАТ ГУБ Ууганбаярт хүргүүллээ.

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь