Нийт албан хаагчдаас тестээр шалаглт авлаа

2018оны 11 сарын 15нд “Төрийн албаны шинэ хууль “2019-01-01нээс хэрэгжихтэй холбоотойгоор төрийн албаны хууль болон “Авлигын эсрэг хууль”Нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудаас тест бэлдэн байгууллагын ээлжит хуваарийн хурлын дараа нийт 80 албан тушаалтнуудыг хамруулан авч 85% нь А,Вүнэлгээтэй байлаа.

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь