Замын-Үүд дэх гаалийн газар

БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ”

СЭДЭВТ ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨРЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ЯВУУЛЛАА

2019.03.28

Замын-Үүд дэх гаалийн газар нь гаалийн байгууллагын хяналт бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг сурталчилах, ил тод байдлыг хангах, гаалийн харилцаанд оролцогчдод гаалийн хууль тогтоомжтой холбоотой зөвлөгөө өгөх, хууль сахилтын түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор улирал бүр хууль тогтоомж сурталчлах арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион явуулдаг.

Энэ удаагийн арга хэмжээ нь Гаалийн хилээр нэвтэрч буй жолооч, зорчигчдын эрэлт хэрэгцээг хангахуйц эрх зүйн мэдээ, мэдлэгийг нээлттэй, хүртээмжтэй, энгийн хялбарчилсан хэлбэрээр хүргэх замаар эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготойгоор Засгийн газраас 2018 онд батлагдан гарсан БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР-ийн хүрээнд БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ” сэдвийн дор явагдлаа.

БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ”

СЭДЭВТ ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨРЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ЯВУУЛЛАА

2019.03.28

Замын-Үүд дэх гаалийн газар нь гаалийн байгууллагын хяналт бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг сурталчилах, ил тод байдлыг хангах, гаалийн харилцаанд оролцогчдод гаалийн хууль тогтоомжтой холбоотой зөвлөгөө өгөх, хууль сахилтын түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор улирал бүр хууль тогтоомж сурталчлах арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион явуулдаг.

Энэ удаагийн арга хэмжээ нь Гаалийн хилээр нэвтэрч буй жолооч, зорчигчдын эрэлт хэрэгцээг хангахуйц эрх зүйн мэдээ, мэдлэгийг нээлттэй, хүртээмжтэй, энгийн хялбарчилсан хэлбэрээр хүргэх замаар эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготойгоор Засгийн газраас 2018 онд батлагдан гарсан БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР-ийн хүрээнд БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ” сэдвийн дор явагдлаа.

Хууль сурталчлах өдрийг сумын Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэс болон Unbound Mongolia ТББ/хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх төрийн бус байгууллага/-тай хамтран зохион  байгуулав.

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь