Замын-Үүд дэх гаалийн газар

Танилцуулга

2019.11.09                     

Замын-Үүдсум дахь сум дундын прокурорын газраас тус гаалийн газрын эрх бүхий албан тушаалтан нарын 2019 оны 2 дугаар улиралд хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэсэн зөрчлийн материалд төлөвлөгөөт шалгалт хийсэн талаарх дүнгийн хурлыг 2019.10.08-ны өдрийн 19 цагт Замын-Үүд дэх гаалийн газрын нийт албан хаагчдад хийв. Дүнгийн хуралд Замын-Үүд дэх сум дундын хянлтын прокурор Э.Болор, Б. Догмиддорж нар оролцож зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэхэд гаргаж буй алдаа дутагдлын талаар танилцуулсан.

Танилцуулга

2019.11.09                     

Замын-Үүдсум дахь сум дундын прокурорын газраас тус гаалийн газрын эрх бүхий албан тушаалтан нарын 2019 оны 2 дугаар улиралд хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэсэн зөрчлийн материалд төлөвлөгөөт шалгалт хийсэн талаарх дүнгийн хурлыг 2019.10.08-ны өдрийн 19 цагт Замын-Үүд дэх гаалийн газрын нийт албан хаагчдад хийв. Дүнгийн хуралд Замын-Үүд дэх сум дундын хянлтын прокурор Э.Болор, Б. Догмиддорж нар оролцож зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэхэд гаргаж буй алдаа дутагдлын талаар танилцуулсан.

ПР

Шалгалтаар гаалийн улсын байцаагч нар шийтгэлийн хуудсанд он сар өдөр, шийтгэл оногдуулж буй хуулийн заалт, торгох шийтгэлийн мөнгөн дүн, нөхөн төлсөн татвар зэргийг бичээгүй, гарын үсгээр баталгаажуулаагүй, Зөрчлийн тухай хуулийн заалтыг буруу бичих зэрэг алдааг гаргасан байна.

Хэдийгээр энэ удаагийн шалгалтаар өмнөх шалгалтуудаар илэрсэн зөрчлүүд давтагдаагүй сайн талтай боловч цаашид дээрх төрлийн алдаа гаргахгүй байж дараах зүйлсд анхаарч ажиллахыг сануулсан. Үүнд:


Дүнгийн хуралд оролцсон ГУАБ, ГУБ нарын ирцийг гарын үсгээр баталгаажуулан авсан.

Прокурорын шаардлагын хуулбарыг хавсралтаар хүргүүлэв.

ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБА

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь