“Хилийн боомтоор тээвэрлэлт хийх үеийн халдвар, хамгааллын арга хэмжээг эрчимжүүлэх” тухай

           Улсын Онцгой комиссоос “Хилийн боомтоор тээвэрлэлт хийх үеийн халдвар, хамгааллын арга хэмжээг эрчимжүүлэх” албан даалгаврыг гаргажээ.

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Засгийн газрын гишүүд, агентлагийн дарга нар, Дорнод, Дорноговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Ховд аймгийн Засаг дарга нарт хилийн боомтын халдвар хамгааллын дэглэмийг эрчимжүүлэх, хилийн хяналтыг сайжруулж, тандалт судалгааг хийх гэсэн хоёр чиглэлд үүрэг чиглэл өгсөн байна.

           Улсын Онцгой комиссоос “Хилийн боомтоор тээвэрлэлт хийх үеийн халдвар, хамгааллын арга хэмжээг эрчимжүүлэх” албан даалгаврыг гаргажээ.

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Засгийн газрын гишүүд, агентлагийн дарга нар, Дорнод, Дорноговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Ховд аймгийн Засаг дарга нарт хилийн боомтын халдвар хамгааллын дэглэмийг эрчимжүүлэх, хилийн хяналтыг сайжруулж, тандалт судалгааг хийх гэсэн хоёр чиглэлд үүрэг чиглэл өгсөн байна.

Нэг: Хилийн боомтын халдвар хамгааллын дэглэмийг эрчимжүүлэх

Хоёр: Хилийн боомтод ажиллаж байгаа албан хаагчдын ажлын нөхцөлийг сайжруулах

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь