Зөрчлийн мэдээ 2020/02

     Гаалийн болон эрүүгийн шинжтэй зөрчил илрүүлэлт

2020.02.01-02.29-ний хооронд 11удаагийн гаалийн зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэж, 16443508.64төгрөгийн торгууль ногдуулж, 29487017.28 төгрөгийн татвар нөхөн төлүүлсэн байна.

Тайлант хугацаанд харъяаллын дагуу шилжүүлсэн болон гэмт хэргийн шинжтэй зөрчил илрээгүй байна.

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь