4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

         
                                            ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2015 оны 4-р САРЫН МЭДЭЭ       /өссөн дүнгээр/
         
Байгууллагын нэр:   Замын-Үүд дэх Гаалийн газар            /төгрөгөөр/  
Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хэтрэлт/Хэмнэлт Хэтрэлт/ хэмнэлтийн шалтгаан
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл   0.01    
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 1,103,897,700.0 1,013,895,526.7 90,002,173.3  
       УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,103,897,700.0 1,013,895,526.7 90,002,173.3  
       БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,103,897,700.0 1,013,895,526.7 90,002,173.3  
   Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 792,562,000.0 791,300,675.8 1,261,324.2  
        Їндсэн цалин 679,148,300.0 679,194,167.8 -45,867.8  
        Унаа хоолны Хєнгєлєлт 21,462,900.0 21,462,900.0 0.0  
        Урамшуулал 63,000,000.0 61,692,808.0 1,307,192.0  
        Гэрээт ажлын цалин 28,950,800.0 28,950,800.0 0.0  
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 87,181,800.0 87,181,800.0 0.0  
                                               Тэтгэврийн даатгал 87,181,800.0 87,181,800.0 0.0  
                                               Тэтгэмжийн даатгал        
                                               ЇОМШ-ний даатгал        
                                               Ажилгїйдлийн даатгал        
Эрїїл мэндийн даатгал        
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 145,639,500.0 105,960,885.1 39,678,614.9  
          Гэрэл, цахилгаан 78,333,100.0 78,765,632.0 -432,532.0  
          Тїлш, халаалт 60,640,000.0 20,352,686.1 40,287,313.9  
          Цэвэр, бохир ус 6,666,400.0 6,842,567.0 -176,167.0  
          Байрны тїрээс        
Хангамж, бараа материалын зардал 4,530,200.0 4,273,194.1 257,005.9  
          Бичиг хэрэг 833,200.0 963,638.8 -130,438.8  
          Тээвэр, шатахуун 1,833,200.0 1,830,000.0 3,200.0  
          Шуудан, холбоо, интернэтийн     тєлбєр 666,800.0 628,355.7 38,444.3  
          Ном, хэвлэл     0.0  
          Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 735,000.0 697,199.6 37,800.4  
          Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 462,000.0 154,000.0 308,000.0  
Нормативт зардал 0.0 0.0 0.0  
          Хоол, хїнс        
          Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл        
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 16,081,000.0 3,244,261.6 12,836,738.4  
          Багаж, техник, хэрэгсэл 400,000.0 200,000.0 200,000.0  
          Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 681,000.0 674,302.0 6,698.0  
          Урсгал засвар 15,000,000.0 2,369,959.6 12,630,040.4  
Томилолт, зочны зардал 566,400.0 424,700.0 141,700.0  
          Гадаад албан томилолт        
          Дотоод албан томилолт 566,400.0 424,700.0 141,700.0  
          Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах        
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 57,103,600.0 21,510,010.2 35,593,589.8  
         Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 1,100,000.0   1,100,000.0  
         Даатгалын їйлчилгээ     0.0  
         Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 53,666,400.0 20,244,810.2 33,421,589.8  
         Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо     0.0  
         Тээврийн хэрэгслийн татвар 503,600.0   503,600.0  
         Газрын тєлбєр 400,000.0 98,400.0 301,600.0  
         Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 1,166,800.0 1,166,800.0 0.0  
         Мэдээлэл, технологийн їйлчилгээ 266,800.0   266,800.0  
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 233,200.0 0.0 233,200.0  
         Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 233,200.0   233,200.0  
                     ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 1,103,897,700.0 1,087,829,522.0 16,068,178.0  
                         Улсын тєсвєєс санхїїжих 1,085,564,400.0 1,079,115,270.0 6,449,130.0  
                                               Улсын тєсвєєс санхїїжих 1,085,564,400.0 1,079,115,270.0 6,449,130.0  
                         Тєсєвт байгууллагын їйл ажиллагаанаас 18,333,300.0 8,714,252.0 0.0  
                                               Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 18,333,300.0 8,714,252.0 0.0  
                                         Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл   73,933,995.2 0.0  
                         АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО 153.0 193.0 0.0  
                                               Удирдах ажилтан 2.0 2.0    
                                               Гїйцэтгэх ажилтан 126.0 146.0    
                                               Їйлчлэх ажилтан 13.0 12.0    
                                               Гэрээт ажилтан 12.0 33.0    
         
         
                                                                                   ЗАМЫН-ҮҮД ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗАР
видеоклипы онлайн
купить детскую обувь