6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

                       

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2015 оны 6-р САРЫН МЭДЭЭ     /өссөн дүнгээр/
         
Байгууллагын нэр:   Замын-Үүд дэх Гаалийн газар   /төгрөгөөр/  
Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хэтрэлт/Хэмнэлт Хэтрэлт/ хэмнэлтийн шалтгаан
Харилцах дансны оны эхний
үлдэгдэл
  0.01    
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР
ЗЭЭЛИЙН ДЇН
1,591,133,100.0 1,480,387,528.1 110,745,571.9  
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,591,133,100.0 1,480,387,528.1 110,745,571.9  
БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЗАРДАЛ
1,591,133,100.0 1,480,387,528.1 110,745,571.9  
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл
урамшил
1,157,342,800.0 1,156,841,438.1 501,361.9  
   Їндсэн цалин 1,018,722,300.0 1,019,528,130.1 -805,830.1 Тус гаалийн газар нь ажиллавал зохих орон тооноос эхний 4 сард 19 гаалийн улсын байцаагч илүү ажилласнаар үндсэн цалин хэтрэх шалтгаан болсон.
   Унаа хоолны Хєнгєлєлт 32,194,300.0 32,194,300.0 0.0  
   Урамшуулал 63,000,000.0 61,692,808.0 1,307,192.0 ГЕГ-т урамшууллын тооцоог
явуулсаны дараа ажлын шаардлагаар
5 ГУБ-ын шалгуур үзүүлэлтийг
дахин хэлэлцэж бууруулсан болно.
   Гэрээт ажлын цалин 43,426,200.0 43,426,200.0 0.0  
Ажил олгогчоос нийгмийн
даатгалд тєлєх шимтгэл
127,307,600.0 127,307,600.0 0.0  
Байр ашиглалттай холбоотой
тогтмол зардал
187,399,500.0 134,198,364.1 53,201,135.9  
     Гэрэл, цахилгаан 104,999,700.0 101,506,516.0 3,493,184.0 2015 оны эхний хагас жилд бага
хугацааны тог тасралт ихтэй байсан
бөгөөд 30 минут хүртэлх хугацаагаар
тог тасарсан тохиолдолд БНХАУ-тай
холболт хийх боломжгүй байдаг тул
нөөц дизель станцаа ажиллуулдаг.
Уг станц нь цагт 70 л түлш зарцуулдаг
бөгөөд дизель түлшний зардлыг
түлш халаалтын зардлаас гаргадаг болно.
   Тїлш, халаалт 72,400,000.0 22,352,686.1 50,047,313.9 Боомтын нэгдсэн захиргаа татан буугдсанаас
зарим үйл ажиллагааны зардлуудыг
манайд шилжүүлсэн. Өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 28-нд Боомтын түлш халаалтын зардал 35 сая төгрөг шилжигдэн ирснийг нүүрс нийлүүлэх гэрээ байгуулсан "Өнө баясах голомт" ХХК-д шилжүүлж энэ онд хэсэгчлэн нийлүүлэхээр хуваарь хийж, үнийн дүнгээр авлага үүсгэн тооцооны үлдэгдлийн баталгаагаар баталгаажуулж ажилласан. Энэ оны эхний улиралын хүйтний саруудад урьд оны авлагаа барагдуулан ажилласнаар түлш халаалтын зардалд хэмнэлт гарсан.
   Цэвэр, бохир ус 9,999,800.0 10,339,162.0 -339,362.0 Урьд жилүүдийн гүйцэтгэл, тооцоо судалгаан дээр үндэслэн төсөвлөж өгсөнөөс доогуур батлагдсантай холбоотой хэтэрсэн. Бүлэг дотор гүйлгэн зарцуулсан. 
   Байрны тїрээс        
Хангамж, бараа материалын зардал 6,994,800.0 6,990,000.0 4,800.0  
   Бичиг хэрэг 1,249,800.0 1,808,937.4 -559,137.4 Урьд жилүүдийн гүйцэтгэл, тооцоо судалгаан дээр үндэслэн төсөвлөж өгсөн зардлаас хэт доогуур батлагдсантай холбоотой хэтэрсэн.   Бичиг хэргийн зардал сарын 208,3 мянган төгрөг бөгөөд принтерийн хор, бичгийн цаас, баримт хавтасладаг картон цаас, цавуу, олсон утас, тамганы тос гэх мэт материалыг авахад 1 сарын төсөв хүрдэггүй. 1 принтерийн хорыг 30000-40000 төгрөгөөр, бичгийн цаасыг 7500 төгрөгөөр авдаг бөгөөд манай байгууллага сард 40 боодол бичгийн цаас хэрэглэдэг тул зөвхөн бичгийн цаасны хэрэглээг тооцоход 40*7500=300000 төгрөг болж байна. Энэ нь байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг ханган явуулахад маш хүндрэлтэй байна. /Бүлэг дотор гүйлгэн зарцуулсан./
   Тээвэр, шатахуун 2,749,800.0 2,745,000.0 4,800.0  
   Шуудан, холбоо, интернэтийн
   тєлбєр
1,000,200.0 1,020,715.7 -20,515.7  
   Ном, хэвлэл     0.0  
   Хог хаягдал зайлуулах, хортон
   мэрэгчдийн устгал, ариутгал
1,225,000.0 1,059,999.6 165,000.4 Уг зардлын хэмнэлтийг бүлэг дотор
гүйлгэн бичиг хэргийн зардалд зарцуулсан.
   Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх,
   ахуйн эд зїйлс
770,000.0 355,347.3 414,652.7 Уг зардлын хэмнэлтийг бүлэг дотор
гүйлгэн бичиг хэрэг болон, шуудан
холбооны зардалд зарцуулсан.
Нормативт зардал 0.0 0.0 0.0  
   Хоол, хїнс        
   Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл        
Эд хогшил, урсгал засварын
зардал
19,235,000.0 11,482,288.5 7,752,711.5  
   Багаж, техник, хэрэгсэл 600,000.0 200,000.0 400,000.0 Боомтын үйл ажиллагаа гаалийн
байгууллагатай нэгдсэнтэй холбоо-
тойгоор 2015 оны 5-р сард тус
газрын аж ахуйн албаны бүтцэд
өөрчлөлт орж цахилгааны инженер,
мужаан, гагнуурчин гэсэн орон тоо
нэмэгдсэн. Эдгээр орон тоонд сонгон
шалгаруулалтаар мэргэжлийн хүмүүс
авахад тодорхой хугацаа шаардагдсан
тул 7-р сард дээрх мэргэжлийн
хүмүүсийг ажлын багаж, хөдөлмөр
хамгааллын хэрэгслээр хангана.
   Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 1,135,000.0 674,302.0 460,698.0
   Урсгал засвар 17,500,000.0 10,607,986.5 6,892,013.5 Хүйтний улиралтай холбоотой засвар үйлчилгээ хийгдэх
боломжгүй байсан бөгөөд 6-р сараас АЗШНЦ, уурын зуух болон 8 байранд сантехникийн болон бусад засвар үйлчилгээ хийгдэж байна. Зарцуулахаар хүлээгдэж байгаа.
Томилолт, зочны зардал 849,800.0 424,700.0 425,100.0  
   Гадаад албан томилолт        
Дотоод албан томилолт 849,800.0 424,700.0 425,100.0 2015 оны эхний хагас жилийн
санхүүгийн тайланг 7-р сард ГЕГ
тайлагнах тул уг зардлыг 7-р сард зарцуулахаар хүлээгдэж байна.
Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах        
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил,
їйлчилгээний тєлбєр, хураамж
91,653,800.0 43,143,137.4 48,510,662.6  
Аудит, баталгаажуулалт,
зэрэглэл тогтоох
1,100,000.0   1,100,000.0 Байгууллагын 2014 оны санхүүгийн тайланд Үндэсний
аудитын газраас аудит хийсэн бөгөөд нэхэмжлэх ирээгүй тул шилжүүлэх боломжгүй.
Даатгалын їйлчилгээ 7,000,000.0 6,998,500.0 1,500.0  
   Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил,
   їйлчилгээний тєлбєр, хураамж
80,499,800.0 33,794,810.2 46,704,989.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр 4.6 сая
төгрөгөөр хэмнэсэн нь орон нутагт гэрээгээр ажил үйлчилгээ
явуулахад хүндрэлтэй байдаг.
Харуул хамгаалалтын зардал 42.0 сая төгрөгөөр хэмнэгдсэн нь
Боомтын нэгдсэн захиргаа татан буугдсанаар зарим үйл ажиллагааны зардал манайд шилжсэн боловч өнөөдрийг хүртэл барилга байгууламж үндсэн хөрөнгө нь шилжиж ирээгүй байгаа тул АЗШНЦ-1, 2 ГХБүсүүдэд харуул хамгаалатын алба ажиллуулаагүй байгаа болно.
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо     0.0  
Тээврийн хэрэгслийн татвар 503,600.0 503,600.0 0.0  
Газрын тєлбєр 400,000.0 98,400.0 301,600.0 Газрын төлбөрийг улирлаар
шилжүүлдэг болно.
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх,
бэлтгэх
1,750,200.0 1,747,827.2 2,372.8  
Мэдээлэл, технологийн
їйлчилгээ
400,200.0   400,200.0 Одоогоор ажиллагсдын ашиглаж
байгаа хэрэглээний программуудад
засвар үйлчилгээ хийгдээгүй байгаа
тул зарцуулахаар хүлээгдэж байна.
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 349,800.0 0.0 349,800.0  
Хичээл, їйлдвэрлэлийн
дадлага хийх
349,800.0   349,800.0  
     Бараа үйлчилгээний бусад зардал        
УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ 0.0 0.0 0.0  
Засгийн газрын гадаад шилжїїлэг 0.0 0.0 0.0  
   Гадаадын болон олон улсын
   байгууллагын гишїїнчлэлийн
   хураамж
       
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFITS 0.0 0.0 0.0  
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,
урамшуулал, дэмжлэг
0.0 0.0 0.0  
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг
удаагийн мєнгєн тэтгэмж
       
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,
урамшуулал
       
         
ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ
ЭХ ЇЇСВЭР
1,591,133,100.0 1,480,387,528.1 110,745,571.9  
Улсын тєсвєєс санхїїжих 1,572,799,800.0 1,464,177,954.9 108,621,845.1  
   Улсын тєсвєєс санхїїжих 1,572,799,800.0 1,464,177,954.9 108,621,845.1  
Тєсєвт байгууллагын їйл
ажиллагаанаас
18,333,300.0 16,209,573.2 0.0  
Туслах їйл ажиллагааны орлогоос
санхїїжих
18,333,300.0 16,209,573.2 0.0  
   Архивын лавлагааны орлого   900,000.0    
   Орон сууцны орлого   1,974,010.0    
   Түрээсийн орлого   0.0    
   Гэрэл цахилгаан, түлш халаатын төлбөр   164,311.0    
   Цэвэр усны төлбөр   1,380,000.0    
   НД-аас орсон мөнгө буцаж гарах   10,034,708.0    
Нэрс данс зөрүү буцаж орсон гүйлгээ   1,553,720.0    
Цалингийн өр   202,824.2    
Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл   0.1 0.0  

                                                                                           ЗАМЫН-ҮҮД ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗАР

     

                                                                                           

                                                                        

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь