ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2017 оны 12 сарын 07-ны өдөр Дугаар А/269 Тушаал хүчингүй болгох тухай

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2017 оны 12 сарын 07-ны өдөр                       

Дугаар А/269

Тушаал хүчингүй болгох тухай

          

            Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 59, 60 дугаар зүйл, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дахь заалтыг  тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1-1/282 дугаар албан бичигт үндэслэн Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 641 тушаал Захиргааны ерөнхий хуулийн шаардлагад нийцэхгүй байгаа тул “Гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн хөлсний хэмжээ батлах тухай” тушаалыг хүчингүй болгосугай.

2.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газар /О.Цэенрэгзэн/-т, Замын-Үүд дэх гаалийн газар /Б.Зоригоо/-т даалгасугай.

ДАРГА                                        Б.АСРАЛТ

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь