95 ЖИЛ

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 2020 оны эхний хагас жилийн тайлан

 

Замын-Үүд дэх гаалийн газар нь 2020 онд “Архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн “ажлын салбар төлөвлөгөөг 23 ажил хийхээр төлөвлөж газрын даргаар батлуулсан.

1.1 Албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр:

$1ü  Гаалийн ерөнхий газраас ирсэн бичиг 183, бусад газраас ирсэн бичиг 223, албан хаагчдаас ирсэн 23, Байгууллага болон иргэдээс ирсэн 7, гомдол 3 үүнээс 59 албан бичиг хариу нийлж явуулж нийт 439 ирсэн албан бичиг, санал, гомдлыг http://cerpold.ecustoms.mnпрограммд бүртгэж цахимжуулан, холбогдох албан тушаалтнуудад цохуулж шийдвэрлүүлсэн.

$1      Газрын даргын “Б” тушаал нийт-Б/26,

$1      Газрын даргын “А” тушаал нийт А/28,

Гаалийн ерөнхий газраас тушал хянасан тухай 2020.01.08-ны өдрийн 01-1/51, 2020.02.10-ны өдрийн 01-1/203, 2020.05.07-ны 01-1/1754 тоот албан бичгүүд ирж, Замын-Үүд дэх гаалийн газрын 01/40, 01/164, 01/335 тоот албан бичгүүдээр хариуг ирүүлсэн зөлөмжийн дагуу засаж тушаалын хуулбарыг хүргүүлсэн.

1. ГААЛИЙН ЕРӨНИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА

   ЗАМЫН-ҮҮД ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗАР

1.1 “ЗАХИРГААНЫ ШИЙДВЭР”-ИЙН ХЯНАЛТЫН ДАГАЛДАХ ХУУДАС

1.2 ЗАХИРГААНЫ ШИЙДВЭРИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ-ийн загварын дагуу архивын нэгж үүсгэн ажиллаж байна.

2. 2020.03.26-2020.06.10-ны хугацаанд Замын-Үүд дэх гаалийн газрын даргын А/28, Б/26 тушаал батлагдан гарсан эхний хагас жилд нийт 54 тушаалд ЗАХИРГААНЫ ШИЙДВЭРИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ-хөтлөж холбогдох төсөл, баримтуудыг хавсаргасан.

3.2020.03.26-2020.06.10-ны хугацаанд Төрийн үйлчилгээний ажилчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Б/07, Б/10, Б/15, Б/18, Б/24 Гаалийн албанаас халах тухай Б/08, Хөдөлмөрийн харилцааг дуусгавар болгох тухай Б/03, Б/09, Б/16, Б/17, Б/26, 1 дүгээр улирлын үр дүнгийн шагнал олгох тухай Б/19, тушаалаар үйлчилгээний албан хаагчид илүү цагийн хөлс олгох тухай Б/11, Б/15, Б/20, Б/25 буюу нийт 15 тушаалд “ЗАХИРГААНЫ ШИЙДВЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ДАГАЛДАХ ХУУДАС-ыг хөтөлсөн.

4. Гаалийн ерөнхий газраас удирдлагын хэмжээнд 14 хоног тутамд 1 удаа онлайн хурал зарлагддаг бөгөөд 2020 оны эхний хагас жилд 17 удаа хуралдсан.

4.1. Удирдах албан тушаалтнуудын цуглааныг 16 удаа зохион байгуулж, 48 асуудлыг хэлэлцэж, үүрэг чиглэл өгч, хэрэгжилтийг хангуулсан.

4.2. Хамт олны хурлыг 3 удаа зохион байгуулж, Үүнд: танхимын хурал 2 удаа, онлайн хурал 1 удаа зохион байгуулж, 3 асуудлыг хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлсэн.

Хурал зарлагдсан даруйд удирдлагын зөвлөлд мэдэгдэж шаардлагатай танилцуулагдах татвар хураамжийн төлөвлөгөөний биелэлт, албан хаагч, ажилтнуудын ирц, хилийн хөдөлгөөний мэдээг тухай бүрт, хурлаар авч хэлэлцэх асуудлын танилцуулгыг бэлдэж удирдлагын зөвлөлд тарааж хэвшсэн.

2.1.Байгууллагын архивын чиглэлээр:

2.1.1Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 2020 оны салбар төлөвлөгөө 2 чиглэлээр 23 ажил хийхээр төлөвлөж боловсруулан газрын даргаар батлуулсан.

2.1.2.2020 оны эхний хагас жилд 3 чиглэлээр 1442 хадгаламжийн нэгжийг байгууллагын архивт хүлээн авч ангилан төрөлжүүлсэн.

2.1.3. Дорноговь аймгийн Архивын тасгийн дэргэдэх ББНШАЗК-ын 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 05 дугаар хурлын шийдвэрээр Замын-Үүд дэх гаалийн газрын 2007-2016 оны:

1. Байнга хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл №03-д 2007-2016 оны 115 х.н,

   2. Байнга хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл №03-д 2007-2016 оны 822 х.н,

   3. 70 жил хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл №03-д 83,

4. Түр хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл №03-д 17,311 хадгаламжийн нэгж,

5. Устгах хэргийн акт-№05 /1996-2016 оны 4653 устгахаар ялгасан хадгаламжийн нэгж/-ийн бүртгэл тус тус батлагдаж ирсэн.

Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний А/18 дугаар тушаалаар батлагдсан “Архивын баримт устгах комисс томилох тухай” комиссын бүрэлдэхүүн Замын-Үүд дэх гаалийн газрын архивт хадгалах хугацаа дууссан, түүх эрдэм шинжилгээний ач холбогдолгүй болсон 4653 баримтыг дараах хэргийг 2020 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл хугацаанд устгах ажлыг зохион байгуулсан.

Дараах нэр төрлийн баримтыг хамрагдсан. Үүнд:

5.1. 1996-2003 он /Захиргааны хэргийн материал хадгалах хугацаа СЖ-15 15 жил /

5.2. 2004-2008 оны /Устгах баримтын 90 хувийг экпорт, импортын хилээр нэвтрүүлэх барааны гаалийн мэдүүлэг, хавсралт бичиг баримтууд хадгалах хугацаа СЖ-82в10 жил хадгалах /

5.3. 2009-2013 оны гаалийн хяналтын бүсийн бүртгэлийн дэвтэр /хадгалах хугацаа СЖ-98, 102, 1035 жил хадгалах/

5.4. 2016 он хүртэлх гаалийн деклараци, ведмост, манифест, /Хадгалах хугацаа СЖ-96, 97-р 2 жил хадгалах 2 жил/

2.1.4. Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын Байнга хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл №03-д 2007-2016 оны 115 баримтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр Дорноговь аймгийн Архивын тасагт “ТӨРИЙН АРХИВТ БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН, ШИЛЖҮҮЛСЭН АКТ-№2”-ЫН дагуу 2007-2016 оны Гаалийн ерөнхий газрын тушаал, даргын тушаалыг цахим хувьтай хамт шилжүүлж төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийж ажилласан.

2.1.5.2019 оны ЗҮГГ-ын даргын тушаал 6 боть, нийт 8 боть 1632 хуудас 1248.4mb скайнердаж, 2007-2016 оны түр хадгалах данс бүртгэлийн №03-н 9100 хадгаламжийн нэгжийг товьёогоор шивж бичлэг болгон //org.archives.gov.mn/dornogovi/программд оруулсан.

2.1.5.6 Замын-Үүд гаалийн газар facebook grouped Хуудсанд:

1. Байгууллагын архивын 2013-2020 оны үйл ажиллагааны мэдээ мэдээлэл бэлтгэж хүргэсэн.

2. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт заавар бэлтгэж зурган жишээтэй слайд бэлдсэн.

Байгууллагын архивын мэдээлэл, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт зааврын POWER POINT загвараар хийж видео бичлэгээр хүргэсэн.

$1      Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн зааврыг 126 албан хаагч

$1      Байгууллагын архивын мэдээ, мэдээллийг 135 албан хаагч үзсэн байна.

10 Үйл явдал

Гааль сонсож байна

Замын-Үүд дэх гаалийн газар таныг сонсож байна

Гаалийн лавлах утас

9636-1281

Холбоо барих

Замын-Үүд дэх гаалийн газар
Монгол улс,
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 1-р баг
Утас: 025245-43222, Лавлах утас: 9636-1281
Факс: 025245-43222
Цахим хаяг:
Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Scroll to top