ЗҮГГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ БАЙНА

Замын-Үүд дэх гаалийн газар нь Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль болон Засгийн Газрын 2015 оны 348 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор холбогдох сургалт, сурталчилгааны ажлыгзохион байгуулж байна.

Замын-Үүд дэх гаалийн газар нь Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль болон Засгийн Газрын 2015 оны 348 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор холбогдох сургалт, сурталчилгааны ажлыгзохион байгуулж байна.

20151030-01

Мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, мэдүүлэг хүлээн авах өрөө АЗШНЦ ГХБ-2:

20151030-02

Мэдээлэл,  зөвлөгөө өгөх утас:

20151030-03

ТБА-ны ГУАБ Т.Энхээ, сургалт хариуцсан ГУБ Ш.Болор, хуулийн хэрэгжилтийг хангах, холбогдох тайлан, мэдээллийг хүлээн авах , бүртгэх гаалийн улсын байцаагч Д.Оюунчимэг нар гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн нарт мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ,сурталчилгаа хийж буй байдал

20151030-04

ЗАХИРГААНЫ АЛБА

 

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь