7 sar medee

  ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2018 ОНЫ 07-р САРЫН  МЭДЭЭ      /өссөн дүнгээр/
  Байгууллагын нэр:   Замын-Үүд дэх Гаалийн газар     /төгрөгөөр/
ЭЗА код Үзүүлэлт Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл  Хэтрэлт/Хэмнэлт
  Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл                                     -     
                       НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 1,933,978,997.5           1,843,427,365.48  106,060,698.5
                            УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,933,978,997.5           1,843,427,365.48       106,060,698.52 
                                 БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,843,244,400.0 1,737,183,701.5 106,060,698.5
80101                                     Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 1,382,741,200.0 1,360,501,660.2 22,239,539.8
210101                                               Їндсэн цалин 838,163,000.0              815,923,460.15  22,239,539.9
210102 Нэмэгдэл цалин 439,018,300.0              439,018,300.00  0.0
210103 Хоол унааны хөнгөлөлт 37,559,900.0                37,559,900.00  0.0
  Урамшуулал 68,000,000.0                68,000,000.00  0.0
        Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 152,101,000.0              149,121,124.93  2,979,875.1
                                                Тэтгэврийн даатгал 152,101,000.0              149,121,124.93  2,979,875.1
                   Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 189,840,400.0              148,404,737.20  41,435,662.8
                                                Гэрэл, цахилгаан 146,766,900.0              111,714,769.40  35,052,130.6
                                                Тїлш, халаалт 26,452,000.0                26,008,629.68  443,370.3
                                                Цэвэр, бохир ус 16,621,500.0                10,681,338.12  5,940,161.9
                                      Хангамж, бараа материалын зардал 10,552,100.0                  9,578,325.20  973,774.8
                                                Бичиг хэрэг 2,551,600.0                  2,129,825.20  421,774.8
                                                Тээвэр, шатахуун 2,426,900.0                  2,100,000.00  326,900.0
                                                Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 1,075,900.0                  1,075,900.00  0.0
           Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 907,200.0                     777,600.00  129,600.0
                                                Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 3,590,500.0                  3,495,000.00  95,500.0
                                      Эд хогшил, урсгал засварын зардал 4,741,900.0                  4,350,200.00  391,700.0
                                                Багаж, техник, хэрэгсэл 1,341,900.0                  1,150,200.00  191,700.0
                                                Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 1,400,000.0                  1,200,000.00  200,000.0
                                                Урсгал засвар 2,000,000.0                  2,000,000.00  0.0
                                      Томилолт, зочны зардал 1,311,900.0                                   -    1,311,900.0
                                                Дотоод албан томилолт 1,311,900.0                                   -    1,311,900.0
    Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 9,719,000.0                  7,838,854.00  1,880,146.0
                                                Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0.0   0.0
                                                Даатгалын їйлчилгээ 4,053,000.0                  4,052,950.00  50.0
                                                Тээврийн хэрэгслийн татвар 503,600.0                     154,075.00  349,525.0
                                                Газрын тєлбєр 200,000.0                                   -    200,000.0
                                                Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 4,538,900.0                  3,250,200.00  1,288,700.0
                                                Мэдээлэл, технологийн їйлчилгээ 423,500.0                     381,629.00  41,871.0
                                      Бараа їйлчилгээний бусад зардал 431,200.0                                   -    431,200.0
                                                Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 431,200.0                                   -    431,200.0
                            Улсын тєсвєєс санхїїжих 1,751,438,700.0 1,679,794,901.5 71,643,798.5
                                                Улсын тєсвєєс санхїїжих 1,751,438,700.0           1,679,794,901.48  71,643,798.5
                            Тєсєвт байгууллагын їйл ажиллагаанаас 0.0                                   -    0.0
80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ 45,091,200.0 45,091,200.0 0.0
2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 45,091,200.0 45,091,200.0 0.0
210105 Гэрээт ажлын цалин 45,091,200.0                  45,091,200.0  0.0
2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэл 4,959,500.0 4,959,500.0 0.0
210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 4,959,500.0                    4,959,500.0  0.0
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр 7,338,100.0 7,338,100.0 0.0
210801 Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний ТХураамж 7,338,100.0                  7,338,100.00  0.0
3100 Улсын төсвөөс санхүүжих 57,388,800.0 57,388,800.0 0.0
80219 Харуул хамгаалалтын зардал 34,416,900.0 20,886,368.5 13,530,531.5
2108 Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний ТХураамж 34,416,900.0                20,886,368.54  13,530,531.5
3100 Улсын төсвөөс санхүүжих 5,250,000.0 5,250,000.0 0.0
310001 Улсын төсвөөс санхүүжих 5,250,000.0                  5,250,000.00  0.0
3500 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжих 29,166,900.0 0.0 29,166,900.0
  Туслах үйл ажиллагааны орлогоос 29,166,900.0 0.0 29,166,900.0
                                                Архивын лавлагааны орлого                       255,000.00  -255,000.0
                                               Түрээсийн орлого                  28,175,000.00  -28,175,000.0
                                                Гэрэл цахилгаан, түлш халаатын төлбөр                                     -    0.0
                                                НД-аас орсон мөнгө                   12,483,173.00  -12,483,173.0
                                                Нэрс данс зөрүү буцаж орсон гүйлгээ                                     -    0.0
                                                Цалингийн өр                       323,286.00  -323,286.0
                                         Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл                  90,551,631.98  -90,551,632.0
                            АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО 196 202 -6.0
                                                Удирдах ажилтан 2 2 0.0
                                                Гїйцэтгэх ажилтан 147 150 -3.0
                                                Їйлчлэх ажилтан 35 38  
                                                Гэрээт ажилтан 12 12  
         
  ДАРГА                                                              Д. ЗОРИГОО      
         
  ЕРӨНХИЙ НЯ-БО                                            О. ОДХҮҮ      
видеоклипы онлайн
купить детскую обувь