ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2021-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АЛСЫН ХАРАА: 

Итгэлтэй, ил тод, инновацийг дэмжсэн байгууллага болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:  

Мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцийг бэхжүүлэх замаар үндэсний аюулгүй байдлыг хангаж, эдийн

  засгийн өрсөлдөх чадварыг дэмжинэ.

 ЗОРИЛТ 1: 

Улсын төсвийн орлого бүрдүүлэх

ЗОРИЛТ 2:  

Хууль сахиулах

ЗОРИЛТ 3:  

Худалдааг хөнгөвчлөх

ЗОРИЛТ 4: 

 Байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх